Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726

مستندسازی دانش تخصصییکی از اهداف این طرح مستندسازی تجربیات و دانش نهفته مربوط به یک سازمان و یا یک حوزه خاص از سازمان است. این مساله موجب استخراج دانش نهفته سازمان و حفظ آن می­‌شود.

در اثر اجرای این طرح افراد جدید الاستخدام با توجه به حوزه کاری خود می­‌توانند به سادگی با دانش نهادینه و مورد نیاز خود در سازمان آشنا شوند. این مساله موجب کاهش زمان و هزینه آشنایی افراد با دانش‌­ها و مهارت­‌های مورد نیاز حوزه کاری مشغول به فعالیت می­‌شود. در این طرح و به منظور مستندسازی تجارب یک سازمان از روش‌­های مصاحبه‌­ای، تهیه عکس، تهیه فیلم در کارهای مهارتی و … استفاده می­‌شود.

شرکت مشاوره مهندسی نداک به منظور انجام این طرح متدولوژی خاص را توسعه داده است که از طریق آن کلیه حوزه‌­های دانشی تخصصی شناسایی، به لحاظ اهمیت مورد ارزیابی و سپس مستند می‌­شود.