Email: info@nodak.ir - Tel: 88015726


خدمات


طرح C.S.I


پیاده‌سازی مدیریت دانش در سازمان نیازمند فعالیت هم‌زمان در سه حوزه فرهنگ‌سازمانی، ساختار سازمانی و تکنولوژی اطلاعات …



سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش


سیستم جامع نرم‌افزاری مدیریت دانش نداک یک سیستم تحت وب می‌باشد که بستر تکنولوژیکی …



اجرای طرح‌های ذهن‌کاوی خبرگان سازمان


مبحث استخراج دانش یکی از شاخه‌های اصلی در حوزه مدیریت دانش می‌باشد. امروزه سازمان‌ها…



برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی


سمینارها و کارگاه‌های آموزشی مدیریت دانش باهدف آشنا سازی سازمان‌ها با مدیریت دانش …



مستندسازی تجارب پروژه


طرح‌های عمرانی با ماهیت پروژه‌ای با توجه به ماهیت کاری خود دارای حجم تولید دانش بالایی هستند. طرح‌های…



سنجش بلوغ مدیریت دانش


در این طرح و با توجه به متدولوژی بومی طراحی‌شده در شرکت نداک، به شناسایی منابع دانشی و وضعیت فعلی یک سازمان …



طراحی و تشکیل انجمن‌های خبرگی


انجمن‌های خبرگی گروه‌هایی متشکل از افراد می‌باشند که هر یک‌دریک حوزه کاری متخصص می‌باشند و به‌منظور حل برخی …



مستندسازی دانش تخصصی


یکی از اهداف این طرح مستندسازی تجربیات و دانش نهفته مربوط به یک سازمان و یا یک حوزه خاص از سازمان می‌باشد …